+420 222 517 466

Dne 1. 1. 2012 nabylo účinnosti několik zásadních legislativních změn, které budou mít do budoucna významný dopad na podnikatelské prostředí v České republice.

Dne 1. 1. 2012 nabylo účinnosti několik zásadních legislativních změn, které budou mít do budoucna významný dopad na podnikatelské prostředí v České republice.

Stručný přehled nejzajímavějších legislativních změn:

Novela ZÁKONÍKU PRÁCE
–    možnost prodloužení zkušební doby u vedoucích pracovníků až na 6 měsíců;
–    prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou až na 3 roky s tím, že pracovní poměr může být opakován resp. prodlužován nejvýše dvakrát;
–    nový výpovědní důvod – porušení režimu práce dočasně neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem;
–    odstupňování výše odstupného v závislosti na počtu odpracovaných let u zaměstnavatele;
–    zvýšení maximálního možného rozsahu prácí, konaných na základě dohody o provedení práce, na 300 hodin za kalendářní rok;
–    odměny plynoucí z dohody o provedení práce, které za kalendářní měsíc převyšují částku 10 000 Kč, nově podléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Novela ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI
–    změna definice nelegální práce s cílem jejího snazšího prokazování;
–    rušení zákonné povinnosti zaměstnavatelů oznamovat úřadu práce volná pracovní místa;
–    povinnost zaměstnavatelů mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících legálnost práce.

Novela OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
–    zakotvení možnosti smluvní limitace náhrady škody;
–    možnost založení akciové společnosti i jen jednou fyzickou osobou;
–    možnost pověření zaměstnance společnosti obchodním vedením – legalizace souběhu funkcí;
–    možnost uplatňování akcionářských práv při zvyšování základního kapitálu společnosti již od okamžiku upsání akcií;
–    povinnost podnikatelů uvádět v obchodním rejstříku jejich právní vztah k uváděnému sídlu podnikání a povinnost zachovat právní důvod k užívání zapsaných prostor po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jejich místo podnikání.

Novela ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV
–    úprava nového druhu přeměn – přeshraniční přemístění sídla z resp. do České republiky;
–    zavedení obecné úpravy přeshraničních přeměn;
–    možnost určit rozhodný den přeměny i do budoucna;
–    vypuštění povinnosti valné hromady přijímat zvláštní rozhodnutí o zrušení společnosti;
–    vypuštění povinnosti schvalování projektu přeměny statutárním orgánem.

Novela ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
–    zrušuje se daňová neuznatelnost odměn členů statutárních orgánů

Novela ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
–    odměny členů představenstva, jednatelů a společníků s.r.o., komanditistů k.s. a prokuristů budou podléhat důchodovému a nemocenskému pojištění

ZÁKON O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM
–    zakotvení trestněprávní odpovědnosti právnických osob;
–    zákon neupravuje nové skutkové podstaty trestných činů a pouze výčtem odkazuje na předmětná ustanovení trestního zákoníku;
–    tresty: zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí, uveřejnění rozsudku;
–    možnost uložení ochranného opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty;
–    možnost uložení zajišťovacího opatření spočívajícího v dočasném pozastavení výkonu předmětu činností nebo omezení nakládání s majetkem této právnické osoby.

Další články
Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners