+420 222 517 466

Novela právní úpravy exekucí a výkonu rozhodnutí

Novela právní úpravy exekucí a výkonu rozhodnutí

Zákon č. 396/2012 Sb. ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přinesl ke dni 1.1.2013 významné změny v oblasti výkonu soudních rozhodnutí a exekucí

Především došlo k významnému omezení rozštěpení právní úpravy v oblasti výkonu rozhodnutí, kdy se věřitel mohl rozhodnout, zda se bude nuceného splnění svého nároku domáhat cestou soudního výkonu rozhodnutí podle ustanovení občanského soudního řádu či cestou exekučního řízení prostřednictvím soudního exekutora. Napříště bude soud v souladu s novým ustanovením § 251 odst. 2 o.s.ř. nařizovat a provádět pouze výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí; dále výkon rozhodnutí, nepůjde-li o exekuční titul, jež lze vykonat dle správního řádu nebo daňového řádu; výkon rozhodnutí, bude-li podán návrh na vyklizení bytu nebo místnosti se zajištěním bytové náhrady; výkon rozhodnutí ve věci vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným; výkon rozhodnutí ve věcech orgánů Evropské unie a v poslední řadě výkon rozhodnutí, půjde-li o rozhodnutí cizí. S účinností k 1.1.2013, bude-li tedy soudu podán návrh na výkon rozhodnutí v jiné věci než ve výčtu shora uvedeném, bude takový návrh soudem odmítnut.
Významné je z hlediska zajištění spravedlivého průběhu výkonu exekucí a snazšího dosažení práv věřitele i zavedení nových způsobů provedení výkonu rozhodnutí, přičemž tyto instituty jsou rovněž přiměřeně aplikovatelné i v exekučním řízení. Jedná se především o nový § 320aa a § 320ab o.s.ř., které zakotvují a upravují možnost postižení obchodního i družstevního podílu jeho prodejem v dražbě. V dražbě lze pak prodat i podíl, který je omezeně převoditelný. V takovém případě může být pak příklep udělen jen tomu, kdo před dražbou prokáže, že splňuje podmínky stanovené zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami pro nabytí tohoto podílu. Dalším z nových institutů, který má posílit procesní postavení věřitelů, je nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitostí dle § 320b a násl. o.s.ř.. Příjmy, které pak soud získá takovou správou, se po odečtení výdajů odevzdají oprávněnému k uspokojení jeho vymáhané pohledávky. Nově jsou dále upraveny možnost prodeje pohledávky v dražbě nebo elektronická dražba movitých věcí.
Novela výrazně zasáhla rovněž do exekučního řádu. Nejvýznamnější změna se týká právní úpravy postupu při zahájení exekuce. Ustanovení § 35 exekučního řádu nově upravuje, že exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi, přičemž exekutor je oprávněn se započetím zjišťování a zajišťování majetku dlužníka nejdříve poté, kdy mu soud vydal pověření k provedení exekuce podle § 43a exekučního řádu. Nově tedy soud již exekutora nepověřuje formou usnesení, ale sám exekutor o toto pověření soud požádá, a to do 15 dnů od doručení exekučního návrhu věřitele. Další novinkou je začlenění §§ 35a a 35b do exekučního řádu, které zavádí institut rejstříku zahájených exekucí. Jedná se o neveřejný seznam, do kterého je nutno provést zápis po podání návrhu na zahájení exekuce. Takový zápis je oprávněn provést jen exekutor nebo soud, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále se k 1.1.2013 zavádí institut vyrozumění o zahájení exekuce dle § 44 exekučního řádu, které je dlužníkovi doručováno nejpozději spolu s prvním exekučním příkazem, jakož i možnost exekutora spojit exekuční řízení vedená vůči jednomu dlužníkovi do jednoho řízení. Významnou změnou je i zrušení exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti, které upravoval § 78 exekučního řádu, prodloužení lhůty k dobrovolnému plnění z 15 dnů na 30, či zavedení nového způsobu exekuce pro vymáhání pohledávek na výživném pro nezletilé dítě v podobě pozastavení řidičského oprávnění dlužníka podle § 71a exekučního řádu.

Další články
Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners