Rekodifikace soukromého práva

Rekodifikace soukromého práva

Přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém byly dovršeny několikaleté snahy o rekodifikaci soukromého práva v České republice.

Uvedené právní předpisy nabudou účinnosti teprve 1.1.2014.
Nový občanský zákoník sebou přinese ve srovnání se stávajícím občanským zákoníkem několik zásadních změn, a to jak v terminologii, tak i v obsahu jednotlivých právních institutů. Za zmínku stojí především širší pojetí „věci“ v právním smyslu, zavedení koncepce relativní neplatnosti jako následku vad právního jednání, výslovné zakotvení institutu „nicotnosti“ právního jednání, možnost smluvního odchýlení se od standardizovaného kontraktačního procesu založeného na nabídce a přijetí nabídky, znovuzavedení zásady „superficies solo cedit“, úprava institutu „práva stavby“ coby nemovité věci, úprava institutu „trustu“ atd.
Zákon o obchodních korporacích pak především zjednoduší proces zakládání obchodních společností.

Kontaktujte nás