+420 222 517 466

Transparentnost zadávacího řízení

Transparentnost zadávacího řízení

Další novinkou přispívající k transparentosti zadávacího řízení je možnost sdělování výše nabídkové ceny při otevírání obálek s nabídkami uchazečů.

Novela vypustila požadavek na předložení prohlášení o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, jehož nedodání bylo před účinností novely neúměrně sankcionováno vyřazením nabídky.

Rozsáhlými změnami prošel § 110 hovořící o podávání námitek. Novela provedla hlavně jeho zpřesnění  a byl doplněn o možnost podat námitky proti všem úkonům zadavatele. Obecná lhůta pro podávání námitek zůstává upravena.

Novela též ozřejmila dosud spornou otázku výkonu dohledu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, kdy výčet pravomocí ÚOHS v této oblasti je taxativní a Úřad je tak oprávněn přezkoumávat postup zadavatele i v soutěži o návrh, která není zadávacím řízením.

Pravomoci Úřadu byly novelou současně rozšířeny. Úřad může vyslovit zákaz plnění smlouvy, pokud dojde k porušení zákona, kdy zadavatel znemožní použití obranných mechanismů dodavatele.

Precizněji jsou nově definovány subjekty, uchazeči, kterým má být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky doručováno. Jsou jimi všichni uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Je tak určen okruh osob, které mohou podat námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, aby na jedné straně nebyli uchazeči na svých právech kráceni a na straně druhé, aby nedocházelo k podávání námitek pouze šikanózních.

Novelizována byla i oblast kaucí a od 01.01.2010 jsou stanoveny jiné výše  finančních limitů pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky.

Zásadní změnou zákona koncesního je vložení ustanovení, které zadavateli výslovně ukládá povinnost postupovat v souladu se základními zásadami koncesního řízení, jimiž jsou zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Současně byl rozšířen odkaz na zákon o veřejných zakázkách i na vyřizování námitek a zákaz uzavření smlouvy, jinak by nebylo možno dle koncesního zákona příslušné delikty postihovat.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners