+420 222 517 466

Ve Sbírce zákonů České republiky byla pod č. 420/2009 Sb., obchodní zákoník a podnikání na kapitálovém trhu zveřejněna novela

Ve Sbírce zákonů České republiky byla pod č. 420/2009 Sb., obchodní zákoník a podnikání na kapitálovém trhu zveřejněna novela

Ve Sbírce zákonů České republiky byla pod č. 420/2009 Sb. zveřejněna novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jenž nabyla účinnosti dne 01.12.2009 a novelizuje současně i zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Ve Sbírce zákonů České republiky byla pod č. 420/2009 Sb. zveřejněna novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jenž nabyla účinnosti dne 01.12.2009 a novelizuje současně i zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi (dále jen „Směrnice“). Transpozice Směrnice byla provedena s širším dopadem a novela se tak týká všech akciových společností.

Novinkou je možnost upravit ve stanovách distanční účast akcionářů na valné hromadě za využití elektronických prostředků či hlasování korespondenčního. Je tak umožněn výkon akcionářských práv i přeshraničně. Podmínky pro konkrétní formu účasti a hlasování musí být uvedeny ve stanovách a pouze v případě jejich dodržení, je možno akcionáře účastnící se valné hromady skrze elektronické prostředky považovat za přítomné a k hlasům akcionářů hlasujících korespondenčně přihlížet, což hraje významnou roli s ohledem na usnášeníschopnost valné hromady.

Institut rozhodného dne, do účinnosti novely aplikovaný pouze v případech a.s. se zaknihovanými cennými papíry, se nyní vztahuje i na společnosti s akciemi listinnými a v této souvislosti byla změněna lhůta pro jeho určení. Akciovým společnostem vznikají nové informační povinnosti a ukládá se jim povinnost sdělovat povinně zveřejňované informace na svých webových stránkách.

Speciální plná moc pro zastupování na valné hromadě musí nově obsahovat konkretizaci rozsahu, respektive časového úseku, na nějž byla udělena, tedy zda se jedná buď o plnou moc udělenou pro zastupování na jedné či více valných hromadách či pro zastupování na valných hromadách za určité období. Zástupcem může být nově  i člen představenstva nebo dozorčí rady, ovšem pouze pokud členové těchto orgánů spolu s pozvánkou uveřejní veškeré skutečnosti, které by mohly mít význam pro posouzení případného střetu zájmů.

V případě společností s akciemi na majitele bylo  upuštěno od požadavku na povinné uveřejňování oznámení o konání valné hromady v tisku s tím, že je ponecháno na společnostech, aby samy zvolily vhodný způsob uveřejnění, od dosavadní povinnosti uveřejňování oznámení v Obchodním věstníku ovšem upuštěno nebylo. Pozvánka na valnou hromadu pak mimo jiné musí obsahovat rozhodný den k účasti na ní, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.

Změny byly provedeny i v podmínkách a lhůtách k výkonu některých akcionářských práv. Zmínit lze např. změny u postupu při uskutečňování práva podávat návrhy k bodům zařazeným na pořad jednání a forma vysvětlení podávaného společností.. Společnosti mají nově možnost uveřejnit odpovědi na dotazy akcionářů písemně např. také na internetových stránkách společnosti.

Nově může od 01.12.2009 společníka s.r.o. na valné hromadě zastoupit také jednatel nebo člen dozorčí rady.

K 01.01.2010 vstoupila v účinnost novela zákona o veřejných zakázkách č. 417/2009 Sb., která je částečnou transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES (dále jen „Směrnice“) a mění současně i zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Cílem novely je zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv dle pokynů Směrnice a snaha o zefektivnění stávající právní úpravy a s tím související odstranění nejvýraznějších formalismů.

Ke změnám souvisejícím s uváděným odstraňováním zatěžujících formalismů náleží prokazování kvalifikace prostými kopiemi dokladů, rozšíření možnosti zadavatele požadovat v rámci posouzení kvalifikace objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících její splnění. Zadavatel má současně možnost vyzvat dodavatele k doplnění kvalifikace, což bylo před novelou nebylo možné, pokud kvalifikace nebyla vůbec splněna, tedy pokud nebyla splněna alespoň částečně.. Nebude tak nadále docházet k vylučování nabídek pouze z důvodu neúplné kvalifikace.

Novela současně zavádí rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek a rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv. Mezi základní kvalifikační předpoklady dodavatele pro účast v zadávacím řízení tak nově patří požadavek neuvedení dodavatele v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Tento předpoklad bude prokazován čestným prohlášením. Do rejstříku budou zapisovány osoby, které spáchaly jeden ze zákonem stanovených deliktů (např. předkládání dokladů při prokazování splnění kvalifikace, které neodpovídají skutečnosti). Rejstřík vede Ministerstvo pro místní rozvoj a dodavatelé v něm budou evidování po dobu tří let. Rejstřík je veřejně přístupný, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners