+420 222 517 466

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Zpracování osobních údajů (GDPR)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem tohoto dokumentu je v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“), poskytnout subjektům údajů úplné informace o zpracování jejich osobních údajů advokátní kanceláří Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o. (dále jen „Advokátní kancelář“), zejména o tom, jaké jejich osobní údaje, pro jaký účel a jakým způsobem budou zpracovávány, komu mohou být jejich osobní údaje zpřístupněny, jakož i o jejich právech ve vztahu ke zpracovávání jejich osobních údajů.

 1. Definice základních pojmů

V tomto dokumentu jsou používány slova a slovní spojení (pojmy), kterým je v souladu s příslušnými právními předpisy přiřazen tento význam:

Subjekt údajů

Osobní údajveškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby znamená fyzickou osobu, ke které se osobní údaje vztahují, jde tedy zejména o naše klienty, spolupracující advokáty, zaměstnance, dodavatele a další subjekty
Zpracování osobních údajůznamená jakoukoliv operaci nebo soustavu operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení, omezení, výmaz, zničení
Správce osobních údajůznamená obecně subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje a odpovídá za toto zpracování, pro účely této Informace je správcem osobních údajů zde jmenovaných subjektů údajů Advokátní kancelář
Příjemce osobních údajůznamená každou fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty
Zpracovatel osobních údajůfyzická nebo právnická osoba či jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Advokátní kancelář a na základě pokynů Advokátní kanceláře
Souhlasjakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů
Citlivé osobní údajespeciální kategorie osobních údajů, která zahrnuje údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, údaje o zdravotním stavu, sexuální orientaci, genetické a biometrické údaje
Úřad pro ochranu osobních údajůznamená Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, tel. č. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz
 • Případy zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje subjektů údajů v následujících případech:

 • V souvislosti s poskytováním právních služeb klientům
 • V souvislosti s kooperací se spolupracujícími advokáty
 • V souvislosti s náborem nových zaměstnanců a zaměstnáváním stávajících zaměstnanců
 • V souvislosti s prohlížením našich webových stránek
 • V souvislosti se zasíláním obchodních sdělení týkajících se právních služeb
 • V souvislosti s odebíráním zboží a služeb od našich dodavatelů
 • Kategorie osobních údajů

Mezi osobní údaje, které jsou standardně zpracovávány Advokátní kanceláří, patří následující údaje (uvedený výčet je demonstrativní a nevylučuje zpracování i dalších osobních údajů, které nám poskytnete):

Identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození a podle okolností i jiné (např. povolání nebo pracovní zařazení, číslo OP, číslo pasu, číslo ŘP, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, apod.)

Kontaktní údaje: adresa bydliště, adresa pracoviště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky

Fotografie: v případě některých klientů jako součást důkazního materiálu, v případě spolupracujících advokátů a zaměstnanců na webových stránkách Advokátní kanceláře

Citlivé údaje: dle povahy konkrétního případu můžeme zpracovávat i citlivé údaje klientů, spolupracujících advokátů či zaměstnanců (např. údaje o členství v odborové organizaci či údaje o zdravotním stavu)

Údaje týkající se trestní činnosti: tyto údaje zpracováváme ve vztahu k některým klientům dle povahy konkrétního případu (např.údaje ve výpisu z rejstříku trestů, údaje v trestním spisu)

Údaje z tzv. cookies při návštěvě našich webových stránek: např. zvolený jazyk, standardní měření návštěvnosti webových stránek. Advokátní kancelář nezpracovává údaje o IP adrese, poloze návštěvníků apod.

Další údaje od zájemců o spolupráci při poskytování právních služeb či uchazečů o zaměstnání: údaje v životopisu, v motivačním dopisu, v zápočtovém listu/potvrzení o zaměstnání nebo doporučení od bývalého zaměstnavatele

Další údaje zaměstnanců: veškeré údaje související s výkonem práce pro Advokátní kancelář (např. druh práce a pracovní zařazení, údaje o pracovních výkonech a výsledcích, platové a mzdové informace, informace o sociálním a zdravotním pojištění, apod.)

 • Účely a právní důvod pro zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář zpracovává výše uvedené osobní údaje za následujícími účely, a to na základě níže uvedených právních důvodů zpracování (pro větší přehlednost jsou jednotlivé účely a právní důvody zpracování uvedeny vždy ve vztahu k jednotlivým kategoriím zpracovávaných osobních údajů. Jednotlivé účely a právní důvody zpracování se mohou v některých případech překrývat):

Kategorie osobních údajůÚčel(y) zpracováníPrávní důvod(y) zpracování
Identifikační údajeidentifikace a evidence klientů, spolupracujících advokátů, zaměstnanců, dodavatelů a dalších subjektůuzavření a plnění smlouvy (o poskytování právních služeb, o spolupráci, pracovní smlouvy nebo DPP či DPČ, či jiné smlouvy)plnění právních povinností (např. dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti)
Kontaktní údajekomunikace se subjekty údajůzasílání obchodních sdělení klientůmuzavření a plnění smlouvyoprávněný zájem
Fotografieuplatňování a hájení práv a nároků klientů (např. nutnost předložit fotografie klientů jako důkazní materiál)marketingové účely (fotografie spolupracujících advokátů a zaměstnanců na webu)plnění smlouvy o poskytování právních služebplnění právní povinnosti (v případě ustanovení obhájcem, opatrovníkem, apod. bez uzavření smlouvy o poskytování právních služeb)souhlas spolupracujících advokátů a zaměstnanců
Citlivé údajeuplatňování a hájení práv a nároků klientůochrana zdraví zaměstnanců a zajištění bezpečného pracovního prostředíuplatňování nebo hájení právních nárokůplnění povinností a výkon zvláštních práv v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečeníochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů v případě, že není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas
Údaje týkající se trestní činnostiuplatňování a hájení práv a nároků klientůuplatňování nebo hájení právních nároků
Údaje z tzv. cookies na webových stránkáchNapř. měření návštěvnosti webu nebo přizpůsobení zobrazení webových stránekOprávněný zájem na řádném fungování webových stránek
Další údaje zájemců o spolupráci či uchazečů o zaměstnáníposouzení kvalit a způsobilosti vykonávat sjednaný druh činnosti či práceuzavření a plnění smlouvy o spolupráci nebo pracovní smlouvy (či DPP/DPČ)uplatňování nebo hájení právních nárokůsouhlas (v případě dalšího uchování údajů neúspěšného uchazeče pro případ zájmu o spolupráci v budoucnu)
Další údaje zaměstnancůevidence zaměstnanecké agendyposouzení a hodnocení pracovních výkonůplnění práv a povinností zaměstnavateleplnění pracovní smlouvy (či DPP/DPČ)plnění povinností zaměstnavatele uložených aplikovatelnými právními předpisy
 • Doba zpracování osobních údajů
  • Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu, pro který byly shromážděny nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
  • Některé údaje jsou uchovávány pouze po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů a po skončení tohoto vztahu jsou zlikvidovány (např. fotografie spolupracujících advokátů a zaměstnanců).
  • Další údaje jsou uchovávány i určitou dobu po skončení smluvního vztahu. Advokátní kancelář je totiž povinna respektovat archivační lhůty vyplývající z příslušných právních předpisů a určité dokumenty, včetně osobních údajů v nich uvedených, tak musí archivovat po pevně stanovenou dobu (např. klientské spisy po dobu 5 let od ukončení poskytování právních služeb, zaměstnanecké dokumenty po dobu 3 až 30 let).
  • Některé další dokumenty obsahující osobní údaje Advokátní kancelář v nezbytném rozsahu uchovává pro účely uplatňování a hájení svých právních nároků, a to po dobu trvání promlčecích lhůt podle obecně závazných právních předpisů (3 až 15 let).
  • Údaje z tzv. cookies na webových stránkách Advokátní kancelář uchovává pouze po dobu nejdéle 13 měsíců.
  • Jakmile uplyne doba, po kterou jsou osobní údaje subjektů údajů uchovávány pro konkrétní účel, Advokátní kancelář osobní údaje anonymizuje či je zcela vymaže z vlastních databází a informačních systémů a papírové dokumenty obsahující osobní údaje skartuje.
 • Zdroje osobních údajů
  • Advokátní kancelář získává osobní údaje z těchto zdrojů:
  • přímo od subjektů údajů
  • od klientů
  • od orgánů veřejné moci
  • od protistrany či zástupce protistrany v případě sporu klienta
  • z veřejně přístupných zdrojů (veřejné rejstříky, veřejné evidence či seznamy, informace veřejně dostupné na internetu, které subjekt údajů sám o sobě zveřejňuje)
  • od bývalých zaměstnavatelů (např. informace uvedené v zápočtovém listu/potvrzení o zaměstnání nebo v doporučení od bývalého zaměstnavatele)
 • Způsob zpracování osobních údajů
  • Ke zpracování osobních údajů subjektů údajů dochází jak v elektronické formě prostřednictvím výpočetní techniky, tak v listinné formě manuálním způsobem. Advokátní kancelář má implementovány vhodné technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, které zpracovává, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů (např. šifrování, zabezpečení přístupu heslem, bezpečnostní software, uchovávání v uzamčených skříních či prostorech, přístup povolen pouze vybraným osobám, které osobní údaje nevyhnutně potřebují k plnění výše uvedených účelů zpracování). Veškeré osoby, kterým mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou povinny postupovat dle právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Rovněž požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení.
  • U subjektů údajů nedochází v rámci zpracovávání jejich osobních údajů k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 • Kategorie příjemců osobních údajů
  • Advokátní kancelář předává, resp. může předávat (pouze některé) osobní údaje subjektů údajů těmto příjemcům:
  • orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány, orgány činné v trestním řízení), v případech, kdy tak stanoví právní předpisy
  • dalším subjektům, pokud to je nezbytné pro ochranu práv (např. pojišťovnám při uplatnění pojistného nároku)
  • poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon činnosti Advokátní kanceláře (např. účetní a daňoví poradci, poskytovatelé IT služeb, překladatelská agentura, apod.).K těmto účelům vybíráme pouze důvěryhodné subjekty, které jsou ve vztahu k nakládání s osobními údaji smluvně vázány povinností mlčenlivosti, jakož i k dalším povinnostem k ochraně osobních údajů ve smyslupříslušných právních předpisů.
 • Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů Advokátní kanceláří mají subjekty údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má přístup ke všem osobním údajům, které Advokátní kancelář o něm zpracovává. V případě, že o to subjekt údajů požádá, poskytne mu Advokátní kancelář kopii těchto údajů ve strukturovaném formátu do jednoho měsíce od žádosti, za podmínky, že předáním těchto informací nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob (není tedy ve všech případech možné poskytnout informace, které jsou např. předmětem obchodního tajemství, duševního vlastnictví nebo autorského práva, informace, které tvoří know-how Advokátní kanceláře a/nebo třetích osob – např. poskytovatelů software, i když souvisejí se zpracováním osobních údajů subjektu údajů, který podal žádost o přístup k těmto údajům). Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob poskytnutí.

Právo na opravu: V případě, že o tom subjekt údajů Advokátní kancelář informuje nebo jí o to požádá, Advokátní kancelář opraví/aktualizuje nepřesné/neaktuální osobní údaje, a to bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“): Osobní údaje subjektů údajů budou bez zbytečného odkladu vymazány po naplnění jednoho z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • subjekt údajů odvolá souhlas, pokud byly osobní údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (tedy např. prostřednictvím webového kontaktního formuláře)
 • osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo právním řádem České republiky

Osobní údaje nelze vymazat, pokud je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností nebo pro uplatnění a hájení právních nároků.

Právo na odvolání souhlasu: Osobní údaje nebudou dále zpracovávány, pokud subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování.

Právo na omezení zpracování: Zpracování osobních údajů subjektu údajů bude omezeno v těchto případech:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Advokátní kancelář mohla přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • Advokátní kancelář již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro uplatnění nebo hájení právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Advokátní kanceláře pro zpracování převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

Omezení zpracování tedy znamená, že zatímco údaje jsou stále uchovávány, nebudou moci být jinak zpracovávány, dokud nebude možné omezení zrušit. V případě, že je tedy zpracování osobních údajů omezeno, budou tyto osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu uplatňování nebo hájení právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. O zrušení omezení zpracování osobních údajů Advokátní kancelář subjekt údajů informuje předem.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Jestliže o to subjekt údajů požádá a je-li to technicky proveditelné, předá Advokátní kancelář jeho osobní údaje jinému správci, a to v běžně používaném, strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování: jestliže je účelem zpracování oprávněný zájem Advokátní kanceláře a subjekt údajů vznese námitku proti tomuto zpracování, osobní údaje se dále nezpracovávají, pokud neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění a hájení právních nároků.

Vznesení stížnosti: Subjekt údajů má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů ve vztahu ke zpracování jeho osobních údajů Advokátní kanceláří.

Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit u Advokátní kanceláře prostřednictvím formuláře žádosti, který je ke stažení zde , e-mailem na adresu office@ak-vych.cz, nebo poštou na adresu:

Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2 – Nové město

 1. Závěrečná ustanovení

Veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů Advokátní kancelář oznámí i jednotlivým zpracovatelům Advokátní kanceláře s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Pokud o to subjekt údajů požádá, sdělí mu Advokátní kancelář konkrétní příjemce jeho osobních údajů, kterým Advokátní kancelář jeho osobní údaje předává.

Tato informace bude v budoucnu pravidelně aktualizována.

Poslední aktualizace dne 1. 10. 2022

Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners