Právní služby

Právní služby

infrastrukturnisluzby2

Právní poradenství při dodávkách infrastrukturních služeb

 • poradenství v oblasti práva vodního hospodářství (zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o vodách)
 • poradenství v oblasti práva odpadového hospodářství (zákon o odpadech, EIA, IPPC a další související předpisy)
 • poradenství v oblasti práva energetiky (teplárenství, elektřina, plynárenství, energetický zákon)
 • zastoupení před správními orgány (vodoprávní orgány, ČIŽP, MŽP, ERÚ, SEI)
verejnezakazky2

Veřejné zakázky a public private partnership (PPP)

 • poradenství zadavatelům i dodavatelům při zadávání veřejných zakázek a koncesí v zadávacím řízení i mimo ně
 • administrace veřejných zakázek a jejich řízení
 • administrace veřejných soutěží a jiných forem výběrového řízení
 • zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • příprava a revize zadávací dokumentace
 • příprava a revize nabídek uchazečů o veřejné zakázky (koncese)
 • zastoupení zadavatelů či dodavatelů v řízení před Úřadem hospodářské soutěže
 • konstrukce modelů spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP)
 • asistence při správě profilu zadavatele veřejné zakázky a komunikace s věstníkem veřejných zakázek
leteckepravo2

Právo v letectví

 • akvizice společností v oblasti leteckého byznysu
 • právní analýzy v oblasti tuzemských leteckých předpisů, předpisů EASA a FAA
 • zastupování subjektů v řízeních před Úřadem pro civilní letectví
 • právní poradenství při pořizování letounů, jejich pronájmu a provozování
 • poradenství při náhradě škod způsobených provozem letounů
italskepravo2

Italské právo

 • sepis a revize smluv
 • poradenství při akvizici nemovitostí a obchodních korporací
 • zastupování před soudy a správními orgány
 • rodinné právo, odluky, rozvody, vypořádání majetku
pravoobchodnichspolecnosti2

Právo obchodních společností a družstev

 • zakládání obchodních společností a družstev, registrace na finančním úřadu
 • změny společností (změny sídla společnosti, firmy, obsazení statutárních orgánů, změny stanov a společenských smluv)
 • vytvoření a restrukturalizace holdingových společností
 • správa majetkových účastí, výkon práv společníka, daňová optimalizace
 • corporate governance
 • organizace valných hromad a členských schůzí
 • právní poradenství při akvizici společností (due diligence, příprava akvizičních smluv)
 • právní přeměny společností (fúze společností, jejich rozdělování, změny právní formy a ostatní formy restrukturalizace)
 • prodej a pronájem obchodních závodů
 • ukončení činnosti společnosti, likvidace společností a družstev
 • ochrana obchodní firmy, ochrana obchodního tajemství
zavazkovepravo2

Závazkové právo

 • příprava a revize smluv (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy,  smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o přepravě, inominátní smlouvy)
 • smlouvy o převodu podílů v obchodních společnostech, smlouvy o prodeji akcií a jiné smlouvy o nabytí účastí v obchodních korporacích
 • zajištění a utvrzení smluvních vztahů (uznání závazku, smluvní pokuty, bankovní záruka, úroky z prodlení a jiné)
 • uplatňování práv klientů z existujících smluvních vztahů
 • smlouvy o společnosti (dříve smlouvy o sdružení)
 • uplatňování práv z titulu náhrady škody včetně náhrad škody na zdraví
 • zastoupení před obecnými soudy i v rozhodčím řízení
pravohospodarskesouteze2

Právo hospodářské soutěže

 • nekalá soutěž
 • kartelové právo
 • zneužívání dominantního postavení
 • veřejná podpora
 • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
pracovnipravo2

Pracovní právo

 • příprava pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dalších dokumentů
 • příprava tzv. manažerských smluv
 • problematika ukončování pracovních poměrů (výpovědi, okamžité zrušení pracovních poměru, hromadné propouštění)
 • konkurenční doložky a práva z nich
 • nároky zaměstnanců z pracovního poměru (nárok na dovolenou, nárok na odstupné, odměňování v pracovním poměru, nároky z nerovného zacházení)
 • souběhy výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnance
 • příprava interních pracovněprávních předpisů (organizační řády, podpisové řády a další)
 • nájem pracovní síly, problematika „Švarc systému“
 • agenturní zaměstnávání
 • kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání a jiná komunikace s odborovými svazy
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
 • pracovní úrazy a jejich odškodňování, a nemoci z povolání
 • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech
pravozivotnihoprostredi2

Právo životního prostředí

 • právo odpadového hospodářství, zpětný odběr výrobků
 • integrované povolení IPPC
 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • vodní právo
pravonemovistosti2

Právo nemovitostí

 • akvizice a správa nemovitostí včetně zajištění financování jejich nabytí
 • nájemní vztahy k nemovitostem
 • pachtovní vztahy
 • spory o určení vlastnických práv k nemovitostem
 • věcná břemena a služebnosti
 • zástavní smlouvy
 • vydržení práv k nemovitostem
 • zastoupení v řízení před katastrem nemovitostí
 • právo stavby
 • úprava bytových a nebytových jednotek
 • úprava spoluvlastnických práv a povinností k nemovitostem
municipalnipravo2

Municipální právo

 • právní úprava postavení obcí a jiných územně samosprávných celků
 • rozpočtová pravidla obcí a jiných územně samosprávných celků
 • úprava organizačních jednotek obcí (příspěvkové a jiné organizace)
 • svazky obcí
spravnipravo2

Správní právo

 • stavební právo (územní řízení, územní plánování – tvorba a změny územních plánů, rozhodnutí o umístění stavby, řízení o povolení stavby)
 • finanční právo
 • správní žaloby a kasační stížnosti, zastoupení před soudy včetně Nejvyššího správního soudu
 • ochrana osobních údajů
 • přestupky fyzických a právnických osob
pravodusevnihovlastnictvi2

Právo duševního vlastnictví a průmyslová práva

 • autorské právo
 • ochranné známky
 • právo sw, informačních technologií
 • doménová jména
 • příprava licenčních smluv
 • práva výkonných umělců
 • patentová ochrana
 • ochranné užitné vzory
 • průmyslové vzory
 • označení původu výrobků
 • ostatní oblasti duševního vlastnictví a průmyslových práv
 • zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví
trestnipravo2

Trestní právo

 • sepis a podání trestních oznámení
 • obhajoba při obvinění z vybraných, především hospodářských a majetkových, trestných činů, a to ve všech stupních řízení
 • nutná obhajoba
 • alternativní způsoby řešení trestního stíhání (narovnání, podmíněné zastavení trestního stíhání, dohoda o vině a trestu)
 • zastupování poškozených v trestním řízení (uplatnění práv v adhezním řízení)
 • asistence při výkonu trestu odnětí svobody (žádosti o podmínečné propuštění apod.)

Kontaktujte nás