+420 222 517 466

Jak na reklamace zboží v roce 2023?

Jak na reklamace zboží v roce 2023?

Dne 6. ledna 2023 se stala účinnou novela občanského zákoníku (dále jen „OZ“), která přinesla řadu podstatných změn, mimo jiné výrazným způsobem změnila pravidla pro uplatňování „záruky“.

Odpovědnost za jakost zboží při převzetí

Zákon stanoví, že prodávající má odpovědnost za jakost zboží při převzetí, tedy odpovídá kupujícímu za to, že zboží má v ten okamžik určité vlastnosti a je bez vad. Tato odpovědnost trvá 2 roky.

Nově platí, že pokud se vada projeví do 1 roku od převzetí, má se za to (vyvratitelná domněnka), že existovala již v době předání věci, tedy, že prodávající nesplnil bezvadně

To spotřebitele staví do výhodnější pozice. V této době je totiž důkazní břemeno na prodávajícím a on musí prokázat, že zboží v době prodeje bylo v pořádku a poškození způsobil kupující. Po uplynutí této doby musí existenci vady v době prodeje prokázat kupující.

Co se stalo se „zárukou“

Zárukou rozumíme skutečnost, že věc bude po určitou dobu (záruční dobu) způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tedy v době prodeje mohla být bezvadná, vada mohla vzniknout až později.

Do konce roku 2022 při prodeji věcí spotřebitelům platilo, že kupující byl oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Již v době nabytí účinnosti nového občanského zákoníku byly vášnivé debaty o tom, zda se jednalo o záruční odpovědnost či nikoliv. Nakonec zvítězil výklad, že se o záruku jednalo, jakkoliv to považujeme za problematické.

Nově ust. § 2165 odst. 1 OZ namísto slova „vyskytne“ užívá „projeví“, čímž je dán prostor odborné veřejnosti pro debatu o významu této změny

Ani důvodová zpráva k zákonu do debaty světlo nevnesla. Dle jazykového výkladu tedy nově může kupující vytknout pouze vadu, která se na zboží ve výše uvedené lhůtě projeví, což dle našeho názoru znamená, že tuto vadu již zboží muselo mít v okamžiku převzetí. V prvním roce se dle výše uvedeného předpokládá, že zboží bylo vadné už při předání, avšak v druhém roce lhůty již tato vyvratitelná domněnka neplatí a kupují se tak dostává do složitějšího postavení. On je ten, kdo musí prokázat, že zboží užíval řádně a vada tak musela existovat již v okamžiku převzetí (př. byl použit nekvalitní materiál), jinak nebude mít na uznání reklamace nárok. Dle našeho soudu tak zákonná záruka na zboží neexistuje.

Existuje tedy záruční odpovědnost?

Ano, existuje. Prodávající se může dobrovolně zaručit kupujícímu, že ho v případě vady uspokojí nad rámec zákonných povinností, tedy např. prodlouží lhůtu k vytknutí vad.

Toto se stane prohlášením uvedeným na obalu, v listině (záruční list) nebo ujednáním ve smlouvě

Zákonná úprava „záruky“ je nadále nejasná, doporučujeme pečlivě sledovat smluvní ujednání při koupi věci a v případě jakéhokoliv problému či nejasnosti, se obrátit na advokáta se žádostí o konzultaci.

Zdroj: LEAGLEONE

JUDr. Ing. Jan Vych
advokát

Další články

Změny v podmínkách výkonu funkce statutárních orgánů

Do 1. 7. 2023 zákon o obchodních korporacích v souvislosti s podmínkami pro výkon funkce člena voleného orgánu odkazoval na zákon o živnostenském podnikání, přičemž se mezi tyto podmínky řadily bezúhonnost a neexistence překážek provozování živnosti podle živnostenského zákona. Po novele jsou však tyto podmínky upraveny přímo v zákoně o obchodních korporacích.

Číst více

Vítáme v týmu hned 2 nové advokáty!

Náš právní tým jsme posílili hned o 2 nové advokáty – Mgr. Denisu Mokřížovou a JUDr. Miroslava Různara.
Denisa se specializuje se na obchodní právo včetně zastupování v řízení před soudy a správními orgány.
Miroslav se specializuje na občanské, obchodní a pracovní právo, právo nemovitostí a rovněž na řešení sporů a litigace.

Číst více
Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners