+420 222 517 466

Mediace s hmotně-právními účinky

Mediace s hmotně-právními účinky

Dne 1.9.2012 nabyl účinnosti zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), kterým došlo v českém právním řádu k legislativnímu zakotvení institutu mediace v netrestních věcech.

Civilní mediaci lze obecně charakterizovat jako metodu rychlého a neformálního mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody.

I přesto, že institut mediace dosud postrádal legislativní rámec, objevuje se v českém prostředí již delší dobu. Nevýhodou mediace ovšem dosud byla skutečnost, že se zahájením mediace se nespojovaly žádné hmotně-právní účinky. Tento zásadní „nedostatek“ řeší právě nová právní úprava mediace, která s okamžikem zahájení mediace spojuje hmotně-právní účinky stavení promlčecích a prekluzivních lhůt. Za okamžik zahájení mediace se považuje uzavření písemné smlouvy o provedení mediace a právě tímto okamžikem dochází k stavení promlčecích resp. prekluzivních lhůt.

Ukončením mediace podle zákona o mediaci pokračuje běh promlčecích resp. prekluzivních lhůt. Ideálním způsobem ukončení mediace je uzavření mediační dohody. Nutno ale zdůraznit, že mediátor není odpovědný za soulad mediační dohody s platným právem. Ačkoliv to zákon o mediaci výslovně neuvádí, mediační dohoda není bez dalšího vykonatelná, není tedy novým druhem exekučního titulu. Podmínkou vykonatelnosti mediační dohody tak bude schválení mediační dohody soudem ve formě smíru, nebo promítnutí mediační dohody do notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

V souvislosti s novou právní úpravou nutno zdůraznit, že zákon o mediaci upravuje pouze účinky mediace prováděné zapsanými mediátory. Z dikce zákona je tedy zřejmé, že do budoucna budou existovat 2 druhy civilní mediace. Primárně to bude mediace s mediátorem zapsaným do seznamu mediátorů, která bude mít významné hmotně-právní dopady na běh promlčecích a prekluzivních lhůt. Vedle ní ale bude i nadále existovat mediace s nezapsaným mediátorem, tj. mediace bez jakýchkoliv hmotně-právních účinků na běh promlčecích resp. prekluzivních lhůt.

Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.
Další články

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners