+420 222 517 466

Předložení pojistné smlouvy jako podmínka pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

Předložení pojistné smlouvy jako podmínka pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

V praxi se běžně objevují případy, kdy zadavatelé v zadávacích podmínkách podmiňují uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky předložením různých dokumentů. Nejčastěji se jedná o požadavky na předložení pojistné smlouvy, příp. listiny bankovní záruky pro účely zajištění plnění povinností dodavatele z dané smlouvy. Další část tohoto článku se bude věnovat pouze požadavku na předložení pojistné smlouvy, který autor považuje v praxi za nejběžnější.

Splnění výše zmíněné podmínky je ze strany zadavatelů standardně posuzováno až bezprostředně před samotným podpisem „vysoutěžené“ smlouvy na plnění veřejné zakázky. Jedná se o postup, který se vyvinul již za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli je využíván i za účinnosti aktuální právní úpravy veřejného zadávání. Předchozí právní úprava zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tyto další podmínky pro uzavření smlouvy blíže výslovně neupravovala. Ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), které upravuje předmětnou problematiku dalších podmínek pro uzavření smluv na plnění veřejné zakázky, je tak v zásadě prvním výslovným zakotvením dané problematiky do zákonného textu.

Podle názoru autora již ale text ustanovení § 104 písm. a) ZZVZ, ve spojení s ustanoveními § 122 ZZVZ resp. § 123 ZZVZ, neumožňuje postupovat dle běžné praxe zadavatelů, kteří v případě, že si předložení pojistné smlouvy vyhradili jako podmínku uzavření smlouvy, vyžadují po vybraném dodavateli předložení požadované pojistné smlouvy až bezprostředně před samotným podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Ustanovení § 104 písm. a) ZZVZ stanoví: „Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele“.

V relevantní komentované literatuře [1] zcela jednoznačně převládá názor, že požadavek zadavatele na předložení pojistné smlouvy spadá právě pod ustanovení § 104 písm. a) ZZVZ. Stejný závěr vyplývá i z textu důvodové zprávy k ustanovení § 104 ZZVZ .[2] 
Z komentované literatury dále vyplývá i to, že požadavek na předložení pojistné smlouvy nelze podřadit pod ustanovení § 104 písm. e) ZZVZ, neboť pod daným bodem zákonodárce myslel na jiné podmínky součinnosti (např. termíny uzavření smlouvy, způsob komunikace mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, apod.).

Podle ustanovení § 122 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen vybranému dodavateli odeslat výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, jakož i dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 ZZVZ.

Podle ustanovení § 123 ZZVZ je zadavatel povinen bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele odeslat všem účastníkům zadávacího řízení dokument Oznámení o výběru dodavatele, jehož součástí bude vedle zprávy o hodnocení nabídek i výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele obsahující „i seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a)[3]

Oznámení o výběru dodavatele je dokumentem, kterým jsou zbylí účastníci informováni o rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k uzavření smlouvy, a jehož vyhotovení logicky musí předcházet okamžiku uzavření smlouvy.[4]

To, že oznámení o výběru dodavatele musí obsahovat i seznam dokladů, jejichž předložení si zadavatel vyhradil jako podmínku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, ovšem fakticky znamená, že ustanovení § 123 písm. b) ZZVZ v těchto případech ukládá zadavateli povinnost nejpozději před odesláním oznámení o výběru posoudit, zda vybraný dodavatel splnil podmínky účasti (jiné než kvalifikace a další, které jsou ověřeny prostřednictvím výzvy a dokladů a informací obdržených na základě výzvy dle § 122 odst. 3 ZZVZ, zejména technické či smluvní podmínky a případně další zvláštní podmínky)[5] , a to včetně podmínky předložení pojistné smlouvy, vyhradil-li si zadavatel její předložení jako podmínku uzavření smlouvy.

Pokud tedy zadavatel podmiňuje uzavření smlouvy na plnění zakázky předložením pojistné smlouvy, musí zadavatel splnění dané podmínky posoudit ještě před odesláním oznámení o výběru dodavatele ve smyslu § 123 ZZVZ a v daném dokumentu výsledek takového posouzení výslovně uvést.

Podle názoru autora tedy již zákonodárce nedává zadavatelům možnost, aby v případě, že si takovou podmínku uzavření smlouvy (tj. předložení pojistné smlouvy) v zadávací dokumentaci vymínili, vyčkali s posouzením splnění dané podmínky až do okamžiku faktického uzavírání smlouvy, jakkoli byl takový postup za předchozí právní úpravy možný.

V praxi se ovšem i nadále setkáváme s tím, že pokud zadavatelé v zadávacích podmínkách podmiňují uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky předložením pojistné smlouvy, požadují prokázat splnění této podmínky až při podpisu samotné smlouvy. Je pochopitelné, že v takovém případě nebude příslušné oznámení o výběru dodavatele ve smyslu § 123 ZZVZ obsahovat informaci o posouzení splnění dané podmínky vybraným dodavatelem, což by pak mohlo být napadáno ze strany zbylých účastníků zadávacího řízení jako projev netransparentnosti průběhu zadávacího řízení, jelikož by tím u nich mohla být vzbuzována pochybnost ohledně toho, zda daná podmínka vůbec byla ze strany vybraného dodavatele splněna.

Pokud by zadavatel hodlal přesunout posouzení podmínky uzavření pojistné smlouvy až do okamžiku souvisejícího bezprostředně s uzavřením smlouvy, jeví se pro zadavatele jako ideální řešení zakotvit do návrhu smlouvy smluvní povinnost dodavatele předložit požadovanou pojistnou smlouvu ve lhůtě počítané od uzavření smlouvy (např. do dne následujícího po uzavření smlouvy, apod.) s tím, že porušení dané povinnosti by bylo sankciováno uložením smluvní pokuty. V takovém případě by se již nejednalo o podmínku uzavření smlouvy v režimu § 104 písm. a) ZZVZ a daná skutečnost by tak pochopitelně ani nemusela být uváděna v oznámení o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ.

Zdroj: epravo

Tým Advokátní kanceláře Vych & Partners, s.r.o.


[1] „Dle odstavce 1 předně může zadavatel, jako další podmínku pro uzavření smlouvy, požadovat předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo ke kvalifikaci. Může tedy jít například o podmínku zadavatele na předložení bankovní záruky za řádné plnění, pojistné smlouvy či dokladu o dispozici s určitým zařízením nezbytným pro plnění veřejné zakázky.“ (viz Dvořák, D., Machurek, T., Novotný P., Šebesta, M. a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2017, str. 634)
„Příkladem dokladů, které lze předkládat podle písmene a), mohou být pojistná smlouva, harmonogram plnění, doklad o složení jistoty a podobně. (viz HERMAN, P.; FIDLER, V. a kol. Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 589 s. ISBN 978-80-7380-595-1, str. 275)

[2] K § 104: Dochází k výslovné úpravě v praxi používaného postupu, kdy zadavatel podmíní uzavření smlouvy předložením dokumentů před jejím uzavřením. Může se jednat o originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, ale i jiné doklady například předložení pojistné smlouvy na předmět veřejné zakázky.
[3] Viz ustanovení § 123 písm. b) bod 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
[4] Tím, že doručením oznámení o výběru dodavatele jednotlivým účastníkům řízení teprve počíná běh blokační lhůty, po kterou zadavatel nesmí uzavřít smlouvu na plnění zakázky s dodavatelem (viz § 246 ZZVZ), je jasné, že doba mezi odesláním oznámení o výběru dodavatele a prvním dnem, kdy zadavatel smí dle zákona uzavřít smlouvu na plnění zakázky s vybraným dodavatelem, nebude v žádném případě kratší než 15 dnů.
[5] Viz shodně Dvořák, D., Machurek, T., Novotný P., Šebesta, M. a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2017, str. 729

Další články

Změny v podmínkách výkonu funkce statutárních orgánů

Do 1. 7. 2023 zákon o obchodních korporacích v souvislosti s podmínkami pro výkon funkce člena voleného orgánu odkazoval na zákon o živnostenském podnikání, přičemž se mezi tyto podmínky řadily bezúhonnost a neexistence překážek provozování živnosti podle živnostenského zákona. Po novele jsou však tyto podmínky upraveny přímo v zákoně o obchodních korporacích.

Číst více

Vítáme v týmu hned 2 nové advokáty!

Náš právní tým jsme posílili hned o 2 nové advokáty – Mgr. Denisu Mokřížovou a JUDr. Miroslava Různara.
Denisa se specializuje se na obchodní právo včetně zastupování v řízení před soudy a správními orgány.
Miroslav se specializuje na občanské, obchodní a pracovní právo, právo nemovitostí a rovněž na řešení sporů a litigace.

Číst více
Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners