CONSULT BEFORE FIGHT

+420 222 517 466

PRODEJ SPOLEČNOSTI – typy prodeje

PRODEJ SPOLEČNOSTI – typy prodeje

prodej společnosti

V minulém díle jsme si povídali o smlouvách, se kterými se při prodeji společnosti můžeme nejčastěji potkat. Dnes se zaměřím na vysvětlení variant, jak jde společnost (nebo její část) prodat.

V oblasti fúzí a akvizic se často setkáváme s třemi základními typy prodeje: prodejem podílu ve společnosti (share deal), prodejem obchodního závodu a prodejem jednotlivých vybraných aktiv (asset deal). Každý z těchto typů má svá specifika, která ovlivňují jak právní, tak finanční a daňové aspekty transakce.

1. Prodej podílu ve společnosti (share deal)

 • Při share dealu dochází k převodu akcií nebo podílů ve společnosti, což znamená, že kupující získává kontrolu nad celou společností včetně všech jejích aktiv a pasiv. Tento typ transakce je často využíván v případě, že kupující má zájem o převzetí fungujícího podniku jako celku.
 • Proces vyžaduje pečlivé smluvní ujednání a due diligence, které zahrnuje prověření právních, finančních, daňových a dalších podstatných aspektů společnosti.
 • Hlavní výhodou je jednoduchost převodu vlastnictví jediným právním aktem (prodej podílu), ale nevýhodou může být převzetí existujících závazků společnosti.
 • Převáděná společnost zůstává účastníkem veškerých právních vztahů, jejichž účastníkem dosud byla. Pozor ovšem na existenci ujednání typu „change of control“, podle kterých mohou smluvní partneři tyto smlouvy ukončit nebo nastavit méně výhodné podmínky, pokud dojde ke změně vlastníka cílové společnosti, která je účastníkem daného smluvního vztahu. Neopomeňte rovněž prověřit existenci tzv. smluv s propojenými osobami a možnosti jejich ukončení při změně vlastníka. Jedná se o smlouvy, na základě kterých cílová společnost poskytuje nebo přijímá plnění od ostatních společností koncernu. Po změně vlastníka cílové společnosti nemusí být v jeho zájmu tato plnění přijímat nebo poskytovat, buď pro to, že pro společnost nemají valný ekonomický význam, nebo proto, že je nový vlastník cílové společnosti dokáže zajistit za pro něj výhodnějších podmínek.

2. Prodej obchodního závodu (resp. jeho části)

 • Prodej obchodního závodu znamená převod souboru majetku, který tvoří organizačně samostatnou část podniku schopnou samostatného hospodaření. Tento přístup je výhodný, pokud kupující má zájem pouze o určité části podniku.
 • Při tomto typu transakce nedochází k převodu „IČ“, tedy společnosti jako takové, ale jen jejího obsahu.
 • Transakci lze realizovat jednou smlouvou bez toho, aby se muselo jedno každé aktivum / pasivum převádět samostatně. Dojde k automatickému převodu aktiv a pasiv, která k sobě z povahy věci tak nějak „patří“.
 • I u této transakce je nutno dbát na existenci „change of control“ klauzule a smluv mezi propojenými osobami, jak jsme uváděli výše.
 • Výhodou je možnost převzít jen část podniku bez nepotřebných pasiv, ale může to být časově náročnější kvůli nutnosti oddělit převáděné složky.

3. Prodej jednotlivých vybraných aktiv (asset deal)

 • Asset deal zahrnuje prodej konkrétních aktiv, jako jsou nemovitosti, stroje nebo patenty, bez převzetí právnické osoby, ve které jsou aktiva držena. Tento typ prodeje umožňuje kupujícímu vyhnout se převzetí nežádoucích pasiv.
 • Každé aktivum musí být převedeno samostatně, což může vést k složitějším a delším transakcím, zvláště pokud je aktiv více a jsou právně náročná.
 • V těchto případech se většinou nesetkáte s problematikou „change of control clause“ a smluv s propojenými osobami. Můžete se ale setkat s existencí předkupních práv k významným aktivům (typicky nemovitostem) ať již smluvně sjednaných nebo plynoucích ze zákona (pokud máte převáděné aktivum ve spoluvlastnictví). Předkupní práva mohou samozřejmě existovat i ve vztahu k podílům (share deal), nicméně zde je jejich výskyt častější.

Závěr

Výše uvedené techniky prodeje společnosti můžeme považovat za skutečně ty základní, nejčastější. Volba některé z nich je závislá na tom, co vše chce původní majitel prodat, zda a v jakém rozsahu chce pokračovat v další podnikatelské činnosti po prodeji společnosti, zda chce mít možnost soukromého využití některých dosud firemních aktiv a na řadě dalších faktorů.

Lze se samozřejmě setkat i s kombinací výše uvedených smluv (technik prodeje), či jiných variant. Zmínit můžeme například odštěpení části jmění stávající společnosti, což je proces, při kterém dochází k oddělení části podniku do nově vzniklé společnosti či do jiné, existující společnosti. Odštěpení vyžaduje změny ve společenských smlouvách nebo stanovách a obvykle musí být schváleno valnou hromadou. Je doprovázeno převodem majetku, závazků a často i zaměstnanců na nově vzniklou právnickou osobu.

Poté, co jsem nastínil základní možné varianty „prodeje společnosti“ se v příštím dílu seriálu budeme zabývat strukturou hlavní (základní) převodní smlouvy. Je totiž v zásadě lhostejné, zda se převádějí podíly, závod či jednotlivá aktiva, struktura smlouvy bude vždy obdobná.

Potřebujete poradit či zastoupit při prodeji společnosti? Máte jakékoli dotaky k našemu seriálu? Obraťte se na nás! S prodejem společností máme dlouholeté zkušenosti!

JUDr. Ing. Jan Vych, advokát a partner

Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.
Další články

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners