CONSULT BEFORE FIGHT

+420 222 517 466

PRODEJ SPOLEČNOSTI – záruky a prohlášení, co a proč to je?

PRODEJ SPOLEČNOSTI – záruky a prohlášení, co a proč to je?

záruky a prohlášení

Jedna z nejdůležitějších částí kupní smlouvy – SPA (share purchase agreement), a to jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího, jsou záruky a prohlášení. Většinou se jedná o několik stran textu uvedených někde vzadu ve smlouvě jako jedna z jejích příloh. Prosím, nepodceňujte tuto část smlouvy, může být velice důležitá. Prohlášeními a zárukami prodávající popisuje, v jakém „stavu“ prodávaná nevěsta je. Jaké má vlastnosti, jak si stojí v podnikatelské činnosti, jaká jsou její omezení, jaké jsou její problémy. Jedná se vlastně o obdobu uvedení výbavy u kupovaného automobilu. Prodávající tím garantuje, že prodávaná společnost má vlastnosti uvedené v jednotlivých prohlášeních. Kupující ji s vědomím tohoto stavu kupuje a za daný stav nabízí danou kupní cenu.

Často slýchávám, že prodávající má ve smlouvě neúměrně víc povinností a vydává daleko víc záruk než kupující. Ano, je to tak a je to zcela správně. Prodávaná společnost je komplexní soubor práv, povinností, majetku a právních vztahů, které je nutno popsat a jejich stav zagarantovat. Ano, i kupující vydává prohlášení, například ohledně způsobilosti smlouvu uzavřít a plnit, ale upřímně, kupující má jednu základní povinnost – zaplatit kupní cenu. Proto si logicky vystačí s mnohem užším katalogem prohlášení a povinností.

Při sjednávání obsahu a rozsahu záruk a prohlášení je vždy mezi kupujícím a prodávajícím vedena debata, zda je odpovědnost (vědomost) prodávajícího o určité negativní skutečnosti objektivní (je lhostejné, zda prodávající o dané negativní skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl či nikoliv) či subjektivní („prodávajícímu není známo“ – tedy že prodávající o dané skutečnosti věděl či vědět měl či mohl). Kupující chce záruky objektivní, prodávající subjektivní a to, kde se strany nakonec protnou, je výsledkem vyjednávacího umu té či které smluvní strany.

Prodávající chce svoji odpovědnost ze záruk omezit, a i proto umožňuje kupujícímu, aby se se společností a jejím stavem seznámil v procesu due diligence. Prodávající pak logicky požaduje, aby v rozsahu informací zpřístupněných v due diligence byl z jakékoliv odpovědnosti za neznalost společnosti kupujícím vyňat.

S jakými TYPY ZÁRUK se lze setkat?

1. Záruky právní bezvadnosti předmětu převodu

  · Stav akcií (podílů): záruky ohledně právní bezvadnosti převáděných aktiv (podíl či akcie), informace o jejich nabytí prodávajícím.Záruky právní bezvadnosti předmětu převodu:· Stav akcií (podílů): záruky ohledně právní bezvadnosti převáděných aktiv (podíl či akcie), informace o jejich nabytí prodávajícím.

  · (Ne)existence práv třetích osob: informace o (ne)existenci jakýchkoliv práv třetích osob k akciím (podílům), například zástavní práva, zadržovací práva, opce, právo na navýšení základního kapitálu, která by způsobila, že kupující nabyde společnost s omezeními ve vztahu ke třetím osobám, resp. že může dojít k naředění jeho majetkového podílu.

  · (Ne)existence samostatně oddělitelných práv: informace o tom, zda od podílů (akcií) bylo odděleno nějaké právo, například právo na výplatu podílu na zisku.

  2. Záruky o majetku

  · Fyzický majetek: zahrnuje záruky týkající se stavu a kvality fyzického majetku podniku, jako jsou vybavení, stroje, vozidla atd. Konkrétně mohou obsahovat ujištění o technickém stavu, funkčnosti, existenci skrytých vad apod.

  · Nemovitosti: záruky ohledně stavu a vlastnických práv k nemovitostem, včetně ujištění o absenci právních vad, zástavních práv či právních sporů týkajících se nemovitostí.

  · Zásoby: ujištění týkající se stavu a kvality zásob, včetně skladových zásob, surovin, hotových výrobků apod. Zahrnují i záruky ohledně shody s popisem, tržní hodnoty a možných rizik spojených se zásobami.

  3. Záruky o právních záležitostech

   · Smluvní závazky: ujištění o platnosti a vykonatelnosti smluvních dohod uzavřených podnikem, včetně nájemních smluv, dodavatelských smluv, služebních smluv atd. Obsahují také ujištění o nepřítomnosti nesplněných smluvních závazků nebo případných sporů.

   · Soudní spory: záruky týkající se existujících nebo možných soudních sporů, arbitráží nebo jiných právních postupů, včetně ujištění o finančních nákladech spojených s takovými spory a riziku negativního dopadu na podnik.

   · Duševní vlastnictví: ujištění o platnosti a rozsahu ochranných práv duševního vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky, autorská práva apod. Obsahují záruky o nepřítomnosti právních sporů týkajících se duševního vlastnictví.

   4. Záruky o finančních údajích

   · Výkonnostní záruky: ujištění o dosažených finančních výsledcích podniku v minulých obdobích, včetně zisků, výnosů, EBITDA atd. Zahrnují i záruky o předpokládaných výkonech v budoucnosti v souladu s prognózami.

   · Finanční pozice: záruky týkající se správnosti a úplnosti účetních informací podniku, včetně aktuálního stavu aktiv, závazků, kapitálu, příjmů a výdajů.

   · Dluhy a závazky: ujištění o existenci a správnosti informací o dlužních závazcích, úvěrech, hypotékách, leasingu a dalších finančních závazcích podniku, včetně podrobností o splatnostech, úrokových sazbách apod.

   · Daňové záruky: záruky ohledně souladnosti podnikatelské činnosti společnosti s daňovými předpisy a prohlášení o (ne)existenci rizika daňových doměrků či jiných sankcí od správce daně.

   5. Záruky o operacích a provozu

   · Compliance záruky: ujištění o souladu podniku se všemi platnými právními předpisy, včetně práva práce, ochrany životního prostředí, zdravotního a bezpečnostního zákonodárství apod.

   · Záruky o kontinuitě podnikání: ujištění o schopnosti podniku pokračovat v běžných provozních aktivitách bez podstatných přerušení, včetně záruk týkajících se klíčových dodavatelů, zákazníků, zaměstnanců a dalších faktorů ovlivňujících stabilitu podniku.

   6. Záruky v oblasti vztahů k zaměstnancům

   · Právní vztahy k zaměstnancům: záruky ohledně dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů, existence řádně uzavřených pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

   · Plnění zákonných požadavků ve vztahu k zaměstnancům: korektní nakládání s přesčasy, správná úprava home office, korektní zpracování s osobními údaji.

   · BOZP: plnění povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

   · Neexistence nelegálního zaměstnávání: záruka o tom, že společnost nevyužívá nelegálních forem výkonu práce, zejména švarcsystému.

   Každý z těchto typů záruk má svůj specifický význam a důležitost pro kupujícího při posuzování rizik spojených s transakcí a zajištění úspěšného průběhu akvizice. Jejich správné stanovení a formulace jsou klíčové pro minimalizaci rizik a ochranu zájmů obou stran.

   Výše uvedený katalog záruk je toliko orientační a zahrnuje dle mého mínění ty hlavní oblasti podnikatelské činnosti společnosti, které je zapotřebí pokrýt. Konkrétní katalog záruk v jednotlivém případě může být modifikován s ohledem na charakter prodávané společnosti a její provozní specifika.

   Jaká jsou PRÁVA Z PORUŠENÍ ZÁRUK?

   1. Právo na odškodnění

   ·        Pokud se zjistí, že prodávající porušil některou ze záruk uvedených ve SPA a tím způsobil škodu kupujícímu, má kupující právo na finanční kompenzaci.

   ·        Výše odškodnění se obvykle určuje na základě rozdílu mezi skutečným stavem a stavem, který měl být zaručen.

   2. Právo na nápravu

   ·        Kupující má také právo na to, aby prodávající provedl nápravu porušené záruky.

   ·        Toto právo na nápravu může zahrnovat opravu vad nebo nedostatků, poskytnutí chybějících dokumentů nebo informací, či jiné kroky vedoucí k napravení situace.

   3. Právo na zrušení smlouvy

   ·        V extrémních případech, kdy je porušení záruky závažné a zásadní, má kupující právo na zrušení smlouvy.

   ·        Toto právo je obvykle možné uplatnit pouze v případě vážného porušení základních záruk, které zásadně ovlivňují hodnotu transakce.

   4. Právo na snížení kupní ceny

   ·        Kupující může také požadovat snížení kupní ceny v případě, že porušení záruky nevede k úplnému zrušení smlouvy, ale ovlivňuje hodnotu podniku.

   ·        Snížení kupní ceny by mělo odpovídat míře porušení záruky a míře snížení hodnoty podniku v důsledku tohoto porušení.

   5. Právo na náhradu nákladů

   ·        Kromě odškodnění za škodu může mít kupující také právo na náhradu nákladů spojených s identifikací a řešením porušení záruky, jako jsou právní náklady, expertní posudky, náklady na vyjednávání apod.

   ·        Bývá obvyklé rozlišovat úmyslná a neúmyslná porušení prohlášení a záruk.

   ·        Bývají sjednány limity, od jaké částky újmy se nároky uplatňují. V případě, že se jedná o úmyslné (vědomé) porušení záruky, odškodňuje se od nuly. To samé platí v případě tzv. indemnit, tedy při explicitně vyjmenovaných negativních skutečnostech, kdy jakýkoliv negativní dopad jde k tíži prodávajícího.

   Jak se práva za záruky UPLATŇUJÍ?

   ·      Uplatnění práv za porušení záruky obvykle vyžaduje písemné oznámení prodávajícímu o konstatovaném porušení.

   ·      Často se ve SPA sjednává určitá lhůta, ve které musí kupující uplatnit svá práva za porušení záruky.

   ·      Po uplatnění práv mohou následovat jednání mezi stranami s cílem dosáhnout dohody ohledně nápravy situace nebo výše kompenzace.

   ·      V případě nedosažení dohody může dojít k řešení sporu prostřednictvím soudního řízení nebo arbitráže.

   Práva kupujícího za porušení záruky jsou důležitým mechanismem pro zajištění ochrany jeho zájmů a minimalizaci rizika spojeného s transakcí. Jejich správné uplatnění a řešení přispívá k úspěšnému průběhu akvizice a udržení důvěry mezi stranami.

   Příště se přesuneme opět o krok dále. Uzavřeme smluvní transakci a budeme si povídat o tom, co se děje po „signingu“ a před „closingem“ a jak probíhá samotný „closing“.

   Potřebujete poradit či zastoupit při prodeji společnosti? Máte jakékoli dotaky k našemu seriálu? Obraťte se na nás! S prodejem společností máme dlouholeté zkušenosti!

   JUDr. Ing. Jan Vych, advokát a partner

   Dočetli jste až sem?

   Přihlašte se k odběru novinek

   Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.
   Další články

   Děkujeme za návštěvu našich stránek.

   Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

   Advokátní kancelář Vych a partners