CONSULT BEFORE FIGHT

+420 222 517 466

PRODEJ SPOLEČNOSTI – due diligence

PRODEJ SPOLEČNOSTI – due diligence

due diligence

Due diligence je komplexní proces zkoumání a hodnocení různých aspektů podniku před uzavřením obchodu, jako je například prodej podniku, fúze nebo investice. Slouží k zajištění, že kupující nebo investoři mají kompletní a přesné informace o podniku a jeho aktivitách, aby mohli lépe posoudit rizika a příležitosti spojené s transakcí.

Prodávajícímu umožňuje se v rozsahu poskytnutých informací zprostit odpovědnosti za skutečnosti, které si kupující mohl zjistit v procesu due diligence. Je tak ve vlastním zájmu prodávajícího, aby v rozumném rozsahu poodhalil závoj nabízené nevěsty a zpřístupnil kupujícímu ženichovi informace o ní.

Druhy Due diligence

Rozeznáváme několik DRUHŮ due diligence podle toho, na jaké oblasti činnosti společnosti je zkoumání zaměřeno:

1. Finanční a daňové Due Diligence

 • Analýza finančních výkazů: Zahrnuje detailní zkoumání účetních záznamů, včetně bilancí, ziskových a ztrátových účtů a cash flow. Cílem je zjistit přesné finanční údaje o podniku.
 • Hodnocení finančního zdraví: Posuzuje se stabilita a výkonnost podniku na základě finančních ukazatelů jako EBITDA, zadluženost a rentabilita.
 • Identifikace finančních rizik: Zjišťují se možná rizika spojená s cash flow, dluhy, nedostatečnými rezervami nebo špatným řízením financí.
 • Identifikace daňových rizik: Předmětem zkoumání je to, zda prodávaná společnost dodržuje veškeré povinnosti plynoucí z daňových předpisů.

2. Právní Due Diligence

 • Revize smluv: Prozkoumání všech smluvních vztahů, včetně nájemních smluv, dodavatelských smluv, licenčních dohod, smluv se zaměstnanci a společenských smluv.
 • Analýza právních závazků: Identifikace možných právních sporů, nesrovnalostí v dokumentaci, nedostatků v ochraně duševního vlastnictví a dalších právních rizik.
 • Analýza čistoty vlastnických práv: Zjišťuje, zda společnost řádně nabyla a užívá majetek, který je pro její činnost důležitý.
 • Posouzení regulace: Zjišťují se případné regulační povinnosti, licence a oprávnění potřebná k provozu podniku.
 • Analýza soudních sporů: Zkoumá, zda společnost čelí soudním sporům, ať již aktuálním nebo potenciálním či naopak, zda společnost nevystupuje v pozici žalujícího subjektu.

3. Operativní (technické) Due Diligence

 • Analýza operativních procesů: Posuzuje se efektivita provozních procesů, včetně výroby, distribuce, marketingu a zákaznického servisu.
 • Hodnocení dodavatelského řetězce: Posuzuje se spolehlivost a stabilita dodavatelského řetězce a potenciálních rizik spojených s dodavateli.
 • Analýza technologií: Zjišťují se aktuální technologické systémy a infrastruktura a posuzuje se jejich schopnost podporovat budoucí růst podniku.
 • Analýza techniky: Posouzení vybavenosti technikou potřebnou pro provoz společnosti, vozového parku, jeho stáří a údržba a ostatního technického zázemí.

Fáze due diligence

 • Zřízení data roomu: Poskytnutí dokumentů, které budou předmětem zkoumání, ať již ve fyzické nebo digitální podobě, na jedno místo (viz dále).
 • Sběr informací: Kupující si prochází poskytnuté dokumenty a bedlivě zkoumá, co má nevěsta pod závojem.
 • Doplňující dotazy a odpovědi (Q&A): Kupující na základě informací, které seznal z dokumentů, pokládá doplňující dotazy.
 • Uzavření data roomu: po uplynutí dohodnuté doby je data room kupujícímu znepřístupněn. Je vytvořen seznam dokumentů, či dokumenty samotné, které byly předmětem přezkumu a tento materiál se stává přílohou smlouvy o prodeji společnosti, aby bylo zřejmé, jaké informace měl kupující k dispozici.
 • Projednání závěrů: Nejpozději po uzavření data roomu strany projednají zjištění vyplývající z procesu due diligence a dohodnou se, zda byla identifikována rizika, která by měla být ve smluvní dokumentaci zohledněna, pokud ano, jak.

Data room

Fyzický Data Room

Fyzický data room je fyzický prostor, obvykle umístěný v kanceláři nebo konferenční místnosti, kde jsou uloženy tištěné kopie dokumentů relevantních pro due diligence.

 • Výhody:
  • Bezpečnost: Fyzický přístup do místnosti umožňuje lepší kontrolu nad tím, kdo má přístup k citlivým informacím.
  • Zabezpečení: Dokumenty jsou fyzicky uzamčeny a chráněny před neoprávněným přístupem.
 • Nevýhody:
  • Omezený přístup: Zúčastněné strany musí být fyzicky přítomny na místě, což může být nepraktické pro ty, kteří nejsou v místě.
  • Logistika: Správa fyzického data roomu vyžaduje organizaci, sledování a údržbu dokumentů.

Virtuální Data Room

Virtuální data room (VDR) je online platforma, která umožňuje bezpečné sdílení elektronických dokumentů a informací mezi stranami zapojenými do due diligence.

 • Výhody:
  • Flexibilita: Strany mají možnost přístupu k dokumentům odkudkoli a kdykoli prostřednictvím internetu.
  • Bezpečnost: Šifrování dat, možnost nastavení různých úrovní přístupu a sledování aktivit uživatelů zvyšuje bezpečnost citlivých informací.
  • Efektivita: Možnost rychlejšího sdílení a aktualizace dokumentů, což urychluje proces due diligence.
 • Nevýhody:
  • Náklady: Virtuální data room může být spojen s poplatky za pronájem platformy nebo služby poskytovatele.
  • Technické problémy: Možnost technických chyb nebo výpadků internetového připojení může omezit přístup k datům.
  • Potenciální bezpečnostní hrozby: I přes bezpečnostní opatření může existovat riziko úniku dat z virtuálního data room, zejména v případě hackerských útoků.

Závěr

Využití výsledků z due diligence pro další jednání o prodeji společnosti zahrnuje uplatnění těchto informací při vyjednávání podmínek transakce, minimalizaci rizik a překvapení po uzavření obchodu a vytvoření strategie pro integraci společností po dokončení transakce. Tyto informace mohou také pomoci oběma stranám lépe porozumět hodnotě podniku a maximalizovat výhody z transakce.

Organizace data roomu je náročná záležitost a pro prodávajícího často nepříjemná činnost, zvláště v případech, kdy má být proces zamýšleného prodeje utajen před zaměstnanci. V takovém případě musí často majitel připravovat veškeré dokumenty do data roomu (téměř) sám. Ze strany kupujícího či jeho poradců jsou často vznášeny požadavky či dotazy, které znějí velmi nelogicky a zabývají se banálními věcmi, či nemají správně nastavenou hladinu významnosti zjišťovaných skutečností. Vybalancování těchto dvou přístupů bývá často složité a spojené s emocemi na jedné či druhé straně akvizičního procesu. Přesto je dobré to „vydržet“, pokud se tak stane, je další velký kus práce v procesu prodeje společnosti za Vámi.

Pokud due diligence dobře dopadlo a kupující položil na stůl nabídku, která prodávajícímu dává smysl, posouváme se opět do dalšího levelu a tím je jednání o smluvní dokumentaci. A o tom si budeme povídat zase příště.

Potřebujete poradit či zastoupit při prodeji společnosti? Máte jakékoli dotaky k našemu seriálu? Obraťte se na nás! S prodejem společností máme dlouholeté zkušenosti!

JUDr. Ing. Jan Vych, advokát a partner

Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.
Další články

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners